Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2019 rok

Olsztyn, dnia 13 lutego 2020 r.

 

ZAWIADOMIENIE

o Walnym Zebraniu Członków

Stowarzyszenia Sędziów Piłki Siatkowej Warmii i Mazur

 

Stosownie do treści § 19 ust. 2 Statutu, Zarząd zwołuje na dzień 1 marca 2020 r. (niedziela) na godzinę 14:00 (I termin) – na godzinę 14:15 (II termin) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. T. Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn.

 

          Porządek Zebrania:

 1. Otwarcie Zebrania i wybór Przewodniczącego;
 2. Sprawdzenie obecności i ustalenie czy Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał;
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
 4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej za rok 2019;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej za rok 2019;
 6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Stowarzyszenia za 2019 r.;
 7. Przedstawienie przez Zarząd planu działania Stowarzyszenia w roku 2020 r.;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia programu działania Stowarzyszenia w roku 2020 r.;
 9. Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Siatkowej w dniu 07 marca 2020 r.;
 10. Wolne wnioski;
 11. Zamknięcie Zebrania.

  ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Barbara Puchalska  Marcin Walerzak  Bartosz Kikul