Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2018 rok

Stosownie do treści § 19 ust. 2 Statutu, Zarząd zwołuje na dzień 27 czerwca 2019 r. (czwartek) na godzinę 16:00 (I termin) – na godzinę 16:15 (II termin) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. T. Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn.

Porządek Zebrania:

  1. Otwarcie Zebrania i wybór Przewodniczącego;
  2. Sprawdzenie obecności i ustalenie czy Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał;
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
  4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej za rok 2018;
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej za rok 2018;
  6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Stowarzyszenia za 2018r.;
  7. Przedstawienie przez Zarząd planu działania Stowarzyszenia w roku 2019 r.;
  8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia programu działania Stowarzyszenia w roku 2019 r.;
  9. Wolne wnioski;
  10. Zamknięcie Zebrania.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Barbara Puchalska  Marcin Walerzak  Bartosz Kikul